fotoja.republika.pl

http://www.fotoja.republika.pl

Narodziny fotografii

stara fotografiaWynalazek Daguerre`a, nazwany przez autora dagerotypis, został przedstawiony publicznie 19 sierpnia 1839 roku. Datę tę przyjmuje się umownie za dzień narodzin fotografii. Na pokazie zgromadziły się tłumy ludzi i według jednej z ówczesnych gazet radoœć była tak wielka, iż można ją było porównać z euforiš po zwycięskiej bitwie.
W dzisiejszych czasach fotografia wydaje się czymœ tak naturalnym, że trudno sobie wyobrazić, jak niesamowitym, wręcz bajkowym zjawiskiem wydawała się jeszcze sto pięćdziesišt lat temu. Możliwoœć otrzymania odwzorowania rzeczywistoœci mechanicznie, bez poœrednictwa artysty przeraziła współczesnych malarzy. Francuski portrecista, Paul Delaroche, stwierdził zrozpaczony: "W dniu dzisiejszym umarła sztuka malarska". Szczęœliwie słowa te nie okazały się proroctwem, co nie przeszkodziło fotografii z powodzeniem rozwijać się niezależnie od malarstwa - zyskała sobie ona nawet miano jednej z dziedzin sztuki.
 
Kariera nowego wynalazku stała się możliwa dzięki serii udoskonaleń. Po roku 1839 nastšpił dynamiczny rozwój techniki fotografowania - ulepszono soczewki i metody oœwietlenia, obrazy utrwalano zarówno na papierze oraz szkle, jak i na podłożu celuloidowym, z czasem pojawiła się fotografia kolorowa.
Od samego poczštku duży wpływ na sztukę fotografowania wywierało malarstwo. Na zdjęciach z końca dziewiętnastego i poczštku dwudziestego wieku wyraŸnie widać elementy stylów malarskich: impresjonizmu, ekspresjonizmu, naturalizmu, kubizmu czy surrealizmu. Z drugiej strony wielu artystów-malarzy zafascynowanych było fotografiš jako œrodkiem wyrazu, co widać np. na obrazach Aleksandra Gierymskiego malowanych pod silnym wpływem wczesnych technik fotograficznych. Fotografia okazała się więc zjawiskiem kształtujšcym spojrzenie ludzi i artystów na rzeczywistoœć. Dyskusjom nie było końca; próbowano odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy nowy wynalazek zasługuje na miano prawdziwej sztuki?
 
 
źródło: fotografia.bizhat.com